سازمان های بين المللی حقوق بشری و کارگری امروز (پنجشنبه) در لندن و ساير شهرهای جهان دعوت به تظاهرات کرده و خواستار آزادی دو رهبر کارگری ايران شدند.

اين گروه ها پنجشنبه را «روز عمل بين المللی» برای مطرح کردن خواست جهانيان مبنی بر آزادی منصور اسانلو و مححمود صالحی ناميدند.

گروه حقوق بشری عفو بين الملل اعلام کرد که دو رهبر کارگری ايران بر اساس ادعانامه هايی غير شفاف بازداشت شدند و هدف از بازداشت ايشان جلوگيری از فعاليت هايشان در ساختن سنديکاهايی قوی و بادوام بوده است.

عفو بين الملل از مقامات مسئول رژيم اسلامی ايران درخواست کرد که اين دو نفر را رها کرده و کليه دعاوی عليه ايشان را که در ارتباط با فعاليت های صلحجويانه و قانونی ايشان در راستای کارهای سنديکايی بوده به کناری بگذارد.

منصور اسانلو رياست سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  را برعهده دارد.  محمود صالحی سخنگوی کميته سازماندهنده ايجاد سنديکاهای کارگری است.