فرانک والتر اشتاينماير، وزير امورخارجه آلمان، برای بازديد از نيجريه و غنا عازم افريقا شد.