کمپانی های بزرگی نفتی چون رويال داچ شل و توتال در پروژه های نفتی ايران کار می کنند. غرب تحريم هايی را در ارتباط با خود داری جمهوری اسلامی از متوقف ساختن غنی سازی اورانيوم عليه ايران وضع کرده است. در اين ميان اختلاف نظرهايی ميان آمريکا و اروپا بروز نموده که می تواند بر  اين همکاری ها تاثير بگذارد. از سوی ديگر دبير شورای عالی امنيت ايران تعليق غنی سازی در صورتی که طرفين به توافقی اصولی دست يايند را منتفی ندانسته است.