آدميرال مايکل مولن بعنوان رئيس جديد ستاد مشترک نيروهای آمريکا به تأييد مجلس سنای آمريکا رسيد.

آدميرال مولن که در حال حاضر در مقام فرمانده عمليات نيروی دريائی انجام وظيفه ميکند، روز جمعه برای جانشينی ژنرال پيتر پيس، جهت احراز عاليترين مقام ارتش آمريکا، مورد تأييد قرار گرفت.  رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا در ماه ژوئن اعلام کرد که دولت آمريکا تصميم گرفته است بخاطر اجتناب از روياروئی محتمل با سناتورهای دموکرات بر سر جنگ در عراق، ژنرال پيس را دوباره برای اين مقام کانديد نکند.

آدميرال مولن روز سه شنبه در جلسه رسيدگی به صلاحيت وی در کميته نيروهای مسلح مجلس سنا توضيحاتی درباره اوضاع عراق داد و گفت استقرار شمار بيشتری از نيروهای آمريکا در عراق به بهبود وضعيت امنيتی آن کشور کمک کرده است، اما تاثير فوق العاده ای نداشته است، و اضافه کرد که آشتی و مصالحه سياسی تنها راه حل برای عراق است.

آدميرال مولن نسبت به نقش «خصومت آميزفزاينده» ايران در خاورميانه نيز اظهار نگرانی کرد.