گروه خبرنگاران بدو ن مرز هفته پيش محکوميت به مرگ اين دو خبرنگار را «گستاخانه و شرم آور» خواند. خبرنگاران بدون مرز اين دو خبرنگار را به نامهای عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتيمار شناسايی کرد. اين دو برای نشريه «آسو» پيش از آنکه تعطيل شود گزارش می نوشتند. دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا اين احکام را مورد بررسی قرار داد.