آقای جواد عظيم زاده، سرهنگ پيشين ارتش ايران و فعال حقوق بشر ساکن شهرستان ماکو، در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری فارسی پيرامون ادامه سرکوب اقشار مختلف در ايران تحت رژيم اسلامی و مشخصات اين دور سرکوبها توضيحاتی داد.