پاپ بنديکت شانزدهم رهبر کاتوليکهای جهان از رهبران همه کشورهاخواست تا از ساختن سلاح های هسته ای جلوگيری کنند. رهبر کاتوليکهای جهان گفت اگر برنامه های هسته ای برای توسعه و گسترش باشد نيکوست، اما اگر برای دامن زدن به جنگ باشد بايد هرچه زودتر متوقف شود.