در آخرين نشست وزرای امور خارجه بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا که روز دوشنبه ۲۳ ژوئيه در بروکسل برگزار شد، مقرر گرديد که ظرف چهار ماه آينده مذاکرات مربوط به کوسوو از سر گرفته شود.