کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد از سودان انتقاد کرده است و ميگويد موارد عمده نقض حقوق بشر در سراسر آن کشور، بخصوص در دارفور، گسترده و رايج است.

گزارشی که امروز توسط اين کميته در مقرّ آن در ژنو انتشار يافت ميگويد ارتکاب به قتل، تجاوز، خلع يد و حملات عليه غيرنظاميان با مصونيتی کامل از مجازات ادامه دارد. اين گزارش از دولت سودان ميخواهد اطمينان حاصل کند که کمک های مالی يا تدارکاتی نصيب ستيزه گرانی نشود که در تصفيه های قومی، و هدف گيری عامدانه غيرنظاميان درگيرند.

 چهار سال جنگ در دارفور بيش از دوِيست هزار کشته و دو ميليون آواره بجا گذاشته است.

 ستيزه گران عرب مورد حمايت دولت، که در دارفور با شورشيان می جنگند، متهم به ارتکاب اين شقاوتها هستند.

کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکيلاتی هجده عضوی از کارشناسانی مستقل است که نظارت بر اجرای ميثاق بين المللی راجع به حقوق مدنی و سياسی از وظايف اصلی آن است.