مقامات پاکستانی از کشته شدن دست کم سيزده نفر و مجروح شدن بيش از پنجاه نفر ديگر در انفجاری که امروز در نزديکی مسجد افراطی لعل اسلام آباد و در پی زدوخورد صدها طلبه با نيروهای امنيتی رخ داد خبر داده اند.  پليس ميگويد حدس ميزند يک بمب گذار انتحاری عامل اين انفجار بود که در رستوران يک هتل مجاور مسجد رخ داد.

پيشتر صدها طلبه با اشغال مجدد مسجد از ورود يک واعظ انتصابی دولت برای برگزاری نماز جمعه جلوگيری کرده بودند.

 معترضين، که عموما طلبه های سابق همين مسجد بودند به پليس سنگ پرتاب کردند و پليس نيز با شليک گاز اشک آور واکنش نشان داد.

 معترضين دولت را برای توسل به قوای نظامی عليه مسجد در اوايل ماه جاری تقبيح و محکوم کردند.

تصاوير تلويزيونی جمعيتی انبوه را در مسجد نشان ميداد که برای نخستين بار پس از حمله نيروهای امنيتی برای بيرون راندن ستيزه گران اسلامی در پی يک هفته روياروئی، امروز باز شده بود.

معترضين دنبال واعظ انتصابی دولت گذاشتند، و او و خبرنگاران را از مسجد بيرون کردند." hspace=2 src="/persian/images/ap_pakistan_islamabad_mosquee_27jul07_eng_195.jpg" width=185 align=right vspace=2 border=0>

 طلبه ها همچنين به ديوارهای مسجد رنگ قرمز پاشيدند و برفراز مناره های آن پرچم های سياه نصب کردند. آنها خواستار بازگشت عبدالعزيز، واعظ سابق مسجد شدند که در توقيف دولت است.

آفتاب شرپائو وزير کشور ميگويد دولت اجازه نخواهد داد تظاهرکنندگان قانون مورد نظر خود را وضع و اجرا کنند.

 بيش از صد نفر از جمله يک واعظ افراطی ارشد مسجد در جريان محاصره و تصرف ماه گذشته مسجد کشته شدند.

واعظان افراطی از طلبه های مسجد برای مبارزه در استقرار قوانين بی چون و چرای اسلامی در پاکستان استفاده کرده بودند.

 مسجد لعل ديشب صحنه برگزاری نماز شب جمعه بود که با تدابير شديد امنيتی انجام گرفت.