کاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريکا می گويد اميدواراست درآينده ای نزديک از ليبی ديدار کند، اما هيچ گونه تاريخی را برای اين ديدارتعيين نکرده است.

خانم رايس اين اظهارات را روزچهارشنبه در مصاحبه ای با راديوی عرب زبان ساوا که هزينه آن را آمريکا تامين می کند، به عمل آورد.

ليبی روزسه شنبه پنج پرستاربلغار ويک پزشک فلسطينی را که به اتهام آلوده ساختن آگاهانه صدها کودک ليبيائی به ويروس بيماری ايدز بيش ازهشت سال درليبی زندانی بودند، آزاد ساخت.

از زمان دست برداشتن دولت طرابلس از برنامه سلاح های کشتار جمعی خود در سال ۲۰۰۳ ، روابط ميان آمريکا وليبی به گونه عمده ای بهبود يافته است. ليبی همچنين مسئوليت خود را نسبت به بمب گذاری يک فروند هواپيمای مسافربری آمريکا برفراز روستای لاکربی در اسکاتلند در سال ۱۹۸۸ پذيرفت. ۲۷۰ نفر در اين بمب گذاری جان خود را از دست دادند.