جلسه سه شنبه بين ايالات متحده و آمريکا بوسيله نوری المالکی نخست وزير عراق با درخواست از ايران و آمريکا برای کمک به ايجاد ثبات در عراق افتتاح برگزار شد.

آمريکا گفته است برغم تشنج ناشی از برنامه اتمی ايران، و توقيف آمريکائيان ايرانی تبار در تهران، فقط اوضاع امنيتی عراق در کانون مذاکرات بود. آمريکا و ايران در بيست و هفت سال گذشته تماس رسمی اندکی داشته اند. آمريکا در واکنش به اقدام دانشجويان خط امام در تصرف سفارت آمريکا در تهران و به گروگان گرفتن کارکنان آن، مناسبات ديپلماتيک با ايران را قطع کرد.