پرزيدنت بوش از ناحيه «کولون» وی و آزمايش  پنج برجستگی کوچک در«کولون» ، هيچ گونه آثاری از سرطانی بودن غده ها مشاهده نشد.
 
سخنگوی کاخ سفيد روز دوشنبه اعلام کرد به دنبال آزمايش کولونوسکوپی که روز شنبه در مورد پرزيدنت بوش انجام شد، هيچ جای نگرانی مشاهده نگرديد و معلوم شد که رئيس جمهوری آمريکا از سلامت کامل برخوردار است.آزمايش کولونوسکوپی يک آزمايش عادی در زمينه سرطان است که معمولاً در آمريکا در مورد افراد ٥٠ سال به بالا انجام می شود.

آزمايش انجام شده در مورد پرزيدنت بوش در اقامتگاه تفريحی رياست جمهوری آمريکا در کمپ ديويد به عمل آمد و پزشکان در جريان آن پنج پوليپ يا غده را برداشتند.

پرزيدنت بوش در جريان اين آزمايش، به مدت چند ساعت اختيارات رياست جمهوری را به معاون خود ديک چينی منتقل ساخت.

پرزيدنت بوش آخرين بار در سال ٢٠٠٢ مورد آزمايش کولونوسکوپی قرار گرفت و در همان وقت نيز اختيارات رياست جمهوری را موقتا به معاون خود منتقل ساخت.

به گفته کاخ سفيد، پرزيدنت بوش ظرف سه سال آينده بار ديگرمورد اين آزمايش قرار خواهد گرفت.