اين شش نفر به اتهام  آلوده کردن ۴۰۰ کودک ليبيائی به HIV، ويروس حامل ايدز، در ليبی به حبس ابد محکوم شده بودند.

گئورگی پروانفGeorgi Parvanov، رئيس جمهوری بلغارستان، اين ۶  پرستار و پزشک را پس از اينکه آنها امروز با يک جت رياست جمهوری فرانسه به صوفيه باز گشتند، بخشود. آنها ۸ سال گذشته را در زندان ليبی گذراندند.

نيکولا سار کوزی، رئيس جمهوری فرانسه، امروز گفت نه فرانسه و نه اتحاديه اروپا پولی برای آزادی اين افراد نپرداخته است. او رو ز چهارشنبه به ليبی سفر خواهد کرد.

خوزه مانوئلJose Manuel، رئيس کميسيون اروپا، گفت اتحاديه اروپا و ليبی اکنون که اين ۶ نفر آزاد شدند، ميتوانند روابط شان را با ليبی بحال عادی بر گردانند. اوايل امروز او و سارکوزی اقدام ليبی در آزاد کردن شش نفر پزشک و پرستار را يک عمل انسانی خواندند و آنرا ستودند.