در ترکيه، سياستمداران امروز در آستانه برگزاری انتخابات عمومی فردا، به مبارزات انتخاباتی پايان دادند.

نتايج يک نظر سنجی که روز پنجشنبه منتشر شد نشان ميدهد حزب عدالت و توسعه رجب طيب اردوغان نخست وزير ممکن است چهل و هشت درصد آرا را کسب کند.

در مجموع عموما پيش بينی شده است که حاکم ترکيه اکثريت خود را در پارلمان که پانصد و پنجاه کرسی دارد حفظ خواهد کرد اما درصد پيروزی آن کمتر از نسبتی خواهد بود که اين حزب با کسب آن در انتخابات پنج سال پيش به قدرت رسيد.

نظر سنجی ميزان حمايت از حزب جمهوريخواه مردم، به رهبری دنيز بايکل رهبر مخالف را حدود بيست درصد نشان ميدهد.

حزب ناسيوناليست، تنها حزب ديگری است که انتظار ميرود بتواند ده درصد آرا را ، که کمترين حد نصاب لازم برای راه يافتن احزاب به پارلمان است، کسب کند.

 نظر سنجی همچنين نشان ميدهد که بيش از سی کانديدای منفرد ممکن است در پارلمان صاحب کرسی شوند، که جزو آنان چند سياستمدار کرد قرار دارند که برای نخستين بار پس از دهه نود مجددا به پارلمان باز خواهند گشت.

 بعضی از سياستمداران بدان جهت تصميم گرفتند به عنوان منفرد رقابت کنند که ميخواستند از حد نصاب ده درصدی مربوط به احزاب اجتناب کنند.

 حزب آقای اردوغان عامل اقتصاد روبه رشد ، افزايش سرمايه گذاريهای خارجی در ترکيه و شروع مذاکرات الحاق به اتحاديه اروپا شناخته ميشود. اما احزاب مخالف و حامی نظام جدائی دين از حکومت ميگويند حزب حاکم ريشه های اسلامی دارد و آن را به داشتن برنامه هائی اسلامی برای ترکيه متهم ميکنند، که حزب آن را رد کرده است.

 آقای اردوغان گفته است اگر حزب او در پارلمان کرسی های کافی برای تشکيل دولت را کسب نکند از صحنه سياست خارج ميشود.