آمريکا ازحکم ديوان عالی پاکستان در مورد ابقای افتخار محمد چودری رئيس برکنار شده ديوان عالی در مقام خود استقبال کرد.

تام کيسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا در يک کنفرانس خبری در واشنگتن اظهارداشت با وجود آن که حکم ديوان عالی به منزله ضربه ای به پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان تلقی می شود، با اين حال بيانگر قوت و استحکام نهادهای سياسی پاکستان است.

خليل الرحمان قاضی دادگاه روز جمعه حکم کرد اقدام روز نهم مارس ژنرال مشرف در مورد برکناری رئيس ديوان عالی غيرقانونی بوده است.

ديوان عالی همچنين با ١٠ رای موافق دربرابر٣ رای مخالف، اتهامات وارده به آقای چودری را در مورد سوء مديريت و سوء استفاده از قدرت مردود دانست. منير مالک وکيل آقای چودری حکم دادگاه را يک تصميم تاريخی ناميد.

اندکی پس از صدورحکم دادگاه، وکلا و هواداران آقای چودری در برابرساختمان ديوان عالی دست به ابراز شادی زدند و عده ای نيز استعفای پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان را خواستار شدند.

مقامات دولتی می گويند رئيس جمهوری و دولت پاکستان تصميم ديوان عالی را پذيرفته اند.