آقای کيانوش سنجری، فعال دانشجويی و از شرکت کنندگان در تظاهرات دانشحويی ۱۸ تير سال ۱۳۷۸ شمسی، که خود بارها توسط عوامل رژيم اسلامی و مامورين انتظامی و امنيتی دستگير و شکنجه شد، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون دستگيری های ۱۸ تير امسال توضيحاتی داد و از تنی چند از دانشجويان شجاع و بيگناهی که مورد بازداشت و شکنجه قرار گرفته اند نام برد.