هر سال بمناسبت ۱۴ ژوئيه خبرهايی هم درباره دريافت کنندگان نشان لژيون دونور در رسانه های فرانسه منتشر می شود. تاريخ اعطای اين نشان بازمی گردد به سال ۱۸۰۲ و دوران ناپلئون دوناپارت. دو اصل اساسی که در اعطای اين مدال همواره مورد نظر بوده است، قهرمانی و نجابت عنوان می شود. درخواست کننده اين مدال می بايست شايستگی دريافت آن را عضه کند.