در اسرائيل ، شيمون پرز با انجام مراسم تحليف و ادای سوگند رياست جمهوری، عهده دار اين مقام شده است.

 آقای پرز امروز، يکشنبه، گفت از مقام جديد خود برای پيشبرد روند صلح با فلسطينيان و همسايگان عرب اسرائيل استفاده خواهد کرد، هرچند که اين مقام بيشتر جنبه تشريفاتی دارد.

آقای پرز جايگزين موشه کتساف شده است که در چارچوب قرار و مداری با دستگاه قضائی برای احتراز از روبرو شدن با اتهامات مرتبط با تجاوز جنسی و سوء استفاده از قدرت کنار رفته است.