وزارت کشور عربستان سعودی به پليس مذهبی کشور اخطار داده است از حوزه اختيارات و مسئوليت های خود فرا تر نرود. اين اخطار پس از آن داده شد که گزارشها از مرگ چند نفر افرادی حکايت دارد که در توقيف کميته امر به معروف و نهی از منکرات بودند.

 چهار عضو اين کميته پس از مرگ يک مرد تحت توقيف آنان قرار است محاکمه شوند. دو عضو کميته نيز پس ازآنکه يک زائر اطريشی در مدينه به پليس شکايت برد، اخراج شده اند. اين کميته مامور اجرای مقررات شريعت اسلامی است.

 وزارت کشور در اعلاميه ای به اعضای کميته يادآوری کرده است که موظف اند افراد بازداشت شده را به پليس عادی تحويل بدهند.