پرزيدنت بوش که امروز در يک کنفرانس خبری در کاخ سفيد صحبت ميکرد گفت درامورامنيتی درعراق پيشرفت هائی حاصل شده است واين راه را برای پيشرفت در صحنه سياسی هموار ميکند. پرزيدنت بوش درهمين کنفرانس خبری اعلام کرد که کاندوليزا رايس وزير امورخارجه و رابرت گيتس وزير دفاع را در ماه آينده به خاورميانه می فرستد تا بر پای بندی آمريکا به توافقی بين المللی که در شرم الشيخ حاصل شد تاکيد گذاشته شود.

پرزيدنت بوش تاکيد کرد به اعتقاد او آمريکا هنوز هم می تواند در جنگ عراق پيروز شود، هرچند که در بعضی زمينه ها پيشرفتی مشاهده نميشود. پرزيدنت بوش که امروز پس از انتشار گزارشی در باره عراق صحبت ميکرد که کنگره تهيه و ارائه آن را الزامی ساخته است، گفت در امور امنيتی درعراق پيشرفت هائی حاصل شده است و اين راه را برای پيشرفت در صحنه سياسی هموار ميکند.

اين گزارش مقدماتی از پيشرفت هائی رضايت بخش در هشت مورد از هجده مورد شاخص های اندازه گيری حکايت دارد، و نشان ميدهد در هشت مورد پيشرفت ها رضايت بخش نبوده و در دو زمينه نيز نتايج حاصل ترکيبی از رضايت بخشی و عدم رضايت است.

گزارش ميگويد در مورد مسائلی اصلی نظير تقسيم درآمدهای نفتی و آشتی ملی پيشرفت ها ناچيز بوده است.

مخالفان استراتژی پرزيدنت بوش در مورد اعزام سربازان بيشتر به عراق برای يک دوره موقت، اکنون شماری روز افزون از اعضای حزب جمهوريخواه پرزيدنت بوش را نيز در بر ميگيرد. پرزيدنت بوش تاکيد کرد که اين گزارش، گزارشی مقدماتی است و گفت وی تا ارزيابی ديگری که قرار است در ماه سپتامبر انجام گيرد صبر ميکند ببيند آيا تجديد نظری در اين استراتژی ضروری است يا نه.

پرزيدنت بوش مجددا بر مخاطرات فراخوانی نيروهای آمريکائی از عراق پيش از استقرار ثبات در آن کشور تاکيد گذاشت و چنين اقدامی را هم برای عراق ، هم برای منطقه و هم برای آمريکا خطرناک دانست. پرزيدنت بوش در همين کنفرانس خبری اعلام کرد که کاندوليزا رايس وزير امورخارجه و رابرت گيتس وزير دفاع را در ماه آينده به خاورميانه می فرستد تا بر پای بندی آمريکا به توافقی بين المللی که در شرم الشيخ حاصل شد تاکيد گذاشته شود.

پرزيدنت بوش در ادامه سخنانش گفت شبکه تروريستی القاعده تضعيف شده است اما کماکان برای آمريکا و ديگران به عنوان يک خطر باقی مانده است. وی اين نظر را در آستانه تشکيل جسله ای مطرح ساخته که قرار است برای تبادل نظر در باره گزارش جديدی تشکيل شود که ميگويد شبکه تروريستی القاعده توانسته است قدرت خود را به سطح شش سال پيش برساند.

مقامات ميگويند اين گزارش که توسط مرکز ملی مبارزه با تروريسم تهيه شده است نشان ميدهد القاعده در پی معامله صلحی که ميان دولت پاکستان و رهبران عشاير و طوايف شمال غربی پاکستان صورت گرفت در پاکستان برای خود پناهگاه و مامن بوجود آورده است.

اين گزارش ميگويد معامله صلح عملا موجب خالی شدن آن مناطق از سربازان پاکستانی و عامل نفوذ تروريست ها شده است. جان کرينگن رئيس بخش تجزيه و تحليل ها در سازمان مرکزی آمريکا، سی آی ای، امروز به يک کميته کنگره آمريکا گفت بنظر ميرسد القاعده کاملا خود را در مناطق عاری از حضور دولت پاکستان مستقر کرده است. وی گفت نشانه ها از تعليمات بيشتر، افزايش پول رسانی و بالا گرفتن ارتباطات حکايت دارد. در همين حال مقامات آمريکائی ميگويند گزارش های اطلاعاتی مشخص و موثقی وجود ندارد که حاکی از قريب الوقوع بودن تهديد های تروريستی عليه آمريکا باشد.