امام افراطی و ستيزه جوئی که مسئول قيام افراط گرايان مستقر در مسجد لعل اسلام آباد بود، در جريان نبرد روزسه شنبه ميان نيروهای دولتی پاکستان و هوادارانش کشته شد. مقامات مسئول می گويند حدود ۶۰ تن ديگرازستيزه جويان نيز دراين نبرد ازپای درآمدند.

به گفته مقامات پاکستان، عبدالرشيد غازی، امام افراط گرای مسجد لعل، درجريان متجاوز از ۱۳ ساعت نبرد ميان سربازان دولتی ونيروهای ستيزه جو درمسجد لعل، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. دراين نبرد دست کم هشت تن ازسربازان دولتی نيزجان خود را ازدست دادند.

ژنرال وحيد ارشاد Waheed Arshad سخنگوی ارتش پاکستان اظهارداشت عمليات نظامی ادامه دارد وارتش اکنون کنترل بيشتربخش های مجتمع مسجد لعل را دردست دارد. مقامات مسئول تخمين زده اند که نيروهای دولتی طی عمليات خود حدود ۷۰ تن ازافراط گرايان را بازداشت کرده اند و بيش از ۸۰ نفر، ازجمله زنان وکودکان را ازمجتمع مسجد نجات داده اند.

نيروهای پاکستان به دنبال شکست گفتگوهای مربوط به پايان دادن به يک هفته بن بست با افراط گرايانی که درمسجد لعل موضع گرفته بودند، درنخستين ساعت های روزسه شنبه مجتمع مسجد را مورد حمله قراردادند.