کمترازدوهفته پس ازبمب گذاری های نافرجام در شهرهای لندن وگلاسگو، ايمن الظواهری، مردی که گفته می شود رهبرشماره دو القاعده است، تهديد کرد که القاعده دست به حملات جديدی دربريتانيا خواهد زد.

الظواهری دريک پيام صوتی دريک جايگاه اينترنت که مورد استفاده گروه های وابسته به القاعده قرار دارد، ملکه اليزابت را به خاطراعطای نشان شواليه گری به سلمان رشدی نويسنده بريتانيائی مورد انتقاد قرارداده است. برخی ازمسلمانان نيز اين نويسنده هندی تبار را مورد انتقاد قرارداده اند و او را به علت تاليف کتاب «آيات شيطانی» به توهين و بی احترامی به اسلام متهم ساخته اند.

نوارصوتی همچنين به گوردون براون نخست وزير جديد بريتانيا نسبت به ادامه سياست های سلف خود، تونی بلر، هشدارداده است ومی گويد تونی بلر برای بريتانيا درافغانستان وعراق وحتی درمرکز لندن فاجعه آفريده است.