بنا به گزارش هفته نامه اشپيگل، وزير امور خارجه آلمان، فرانک والتر اشتاينماير ، گفته است که آلمان می بايست نيروهای بيشتری را بمنظور آموزش به افغانستان بفرستد. اين در حاليست که بسياری از سياستمداران آلمانی بخصوص اعضای حزب سوسيال دمکرات با اين نظر مخالفند.