يکی از کارشناسان  برجسته تغيير دمای زمين و تغيير آب و هوا  گفته است که گرم شدت زمين تاثير ويرانگری بر حای خواهد گذاشت. وی از سازمان ملل متحد موکدا خواسته است کوشش های خود را برای کمک به مردم فقير و گرسنه دوچندان کند تا اين دسته از مردم جهان بتوانند خود را با پی آمد ها و تبعات ناگوار گرم شدن زمين تطبيق دهند.