۱۸ تيرماه امسال  هشتمين سالروز حمله ماموران انتظامی جمهوری اسلامی ايران و مامورين معروف به لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران است.

آقای فرزاد حميدی، يکس از فعالان دانشجويی در آن هنگام و از شاهدان عينی  اين واقعه، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا اهميت اين روز را مورد بررسی قرار داد.