با توجه به اينکه حفاظت از مرز ايران و عراق بمنظور جلوگيری از قاچاق اسلحه به عراق بر عهده نيروهای جمهوری گرجستان گذاشته شده است دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا رابطه جمهوری اسلامی با گرجستان را مورد بررسی قرار داد و گفت که گرجستان به رابطه خود با آمريکا و متحدين غربی اش بيشتر بها می دهد تا به رابطه اش با جمهوری اسلامی.