به دنبال تصميم يکی ديگرازسناتورهای عمده جمهوری خواه آمريکا درمورد پس گرفتن حمايت خود ازاستراتژی پرزيدنت بوش درعراق، يک فرمانده ارشد آمريکا درعراق ازکنگره خواست که فرصت بيشتری به نيروهای آمريکا بدهد.

ژنرال ريک لينچ  Rick فرمانده نيروهای ائتلاف درجنوب بغداد روزجمعه درجريان يک کنفرانس خبری دروزارت دفاع آمريکا خواستارآن گرديد که دراين زمينه شکيبائی بيشتری به خرج داده شود. ژنرال لينچ گفت اگرکنگره آمريکا پيش از آمادگی نيروهای عراق برای برعهده گرفتن مسئوليت های خود نسبت به آغازخروج نيروهای آمريکا ازعراق فشارآورد، شورشيان به مناطقی که هم اکنون درکنترل نيروهای وی قراردارند، باز خواهند گشت.

سناتور پيت دومنيچی  Pete Domenici ، سناتور جمهوری خواه ايالت نيومکزيکو ، روزپنجشنبه به خبرنگاران اظهارداشت ديگرتمايلی نسبت به ادامه استراتژی کنونی درعراق ندارد. سناتور دومنيچی افزود خواستارطرح جديدی است که موجبات خروج نيروهای آمريکا را ازعمليات رزمی وبازگشت آن ها را به ميهن فراهم آورد.

قراراست مجلس سنای آمريکا استراتژی دولت بوش درباره عراق را ماه آينده مورد بحث قرار دهد.

در همين حال، انفجاريک اتومبيل حامل بمب دريک روستای کردنشين درعراق دست کم ۱۷ نفر را ازپای درآورد و چهارنفر را مجروح ساخت.

پليس عراق می گويد براين عقيده است که يک بمب گذارانتحاری مسئوليت اين حمله را که روز جمعه در روستای احمد معرف Ahmad Maref  درشمال خاوری بغداد روی داد، برعهده دارد.

درهمين حال کميساريای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد روزجمعه خاطرنشان ساخت که جنگ درعراق زيان های خود را به سايرکشورها گسترش داده است. کميساريا افزود غيرمنصفانه است که اردن وسوريه بار دوميليون پناهنده وآواره عراقی را به تنهائی تحمل کنند.

کميساريای عالی پناهندگان برای برخورد با اين بحران، تاکنون ۷۰ ميليون دلار به عنوان کمک دريافت داشته است، اما می گويد اردن وسوريه درحالی که تلاش می کنند تا بتوانند ازعهده اسکان آوارگان برآيند، نيازمند کمک های بيشتری هستند. ران ردموند Ron Redmond  سخنگوی کميساريای عالی پناهندگان در ژنو اظهارداشت نسل کاملی ازکودکان عراق درخطر بی بهره ماندن ازآموزش قراردارند ودرهمان حال، هزاران تن از پناهندگان وآوارگان عراقی ازخدمات شايسته پزشکی محروم هستند.