مطرح شدن موضوع اعزام هواپيماهای شناسائی تورنادو از آلمان به افغانستان در محافل پارلمانی آلمان موضوع گزارش نسرين مهدوی خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا از آلمان است.