به نظر می رسد که گوردون براون، نخست وزير جديد بريتانيا،  قصد دارد سياستی جدا از سياستهای تونی بلر را دنبال کند. خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا تحولات مرتبط با آغاز کار نخست وزير جديد بريتانيا از ديدگاه رسانه های آلمان را دنبال می کند.