در افغانستان، در دوحمله انتحاری با اتومبيل های حامل بمب در روزپنجشنبه، دست کم دو خارجی جان خود را ازدست دادند وعده ای مجروح شدند.

مرگبارترين حمله درکابل روی داد. دراين حمله يک بمب گذارانتحاری اتومبيل خود را به يک ستون امنيتی فرو کوبيد و دو نفر، ازجمله يک آمريکائی را ازپای درآورد.

مقامات افغانستان می گويند دراين حمله هشت نفر نيزمجروح شدند که حداقل دونفرآن ها افغان هستند.

درولايت پاکتيا در شرق افغانستان، برخورد يک اتومبيل حامل بمب به يک خودرو متعلق به ناتو، تعدادی ازنيروهای خارجی وعده ای غيرنظاميان افغان را مجروح ساخت.

طالبان مسئوليت هردوحمله را برعهده گرفت.

در رويدادی ديگر، مقامات ولايت زابل درجنوب افغانستان اعلام کردند ستيزه جويان طالبان يک پسرنوجوان ۱۵ ساله را که به جاسوسی برای نيروهای خارجی درافغانستان متهم کرده بودند، گردن زدند. جسد بدون سر وی روز پنجشنبه، يک روزپس از ربوده شدن، کشف شد.

ودرشرق افغانستان، ستيزه جويان طالبان دست کم ۱۷ مامور مين روبی افغان را که هفته گذشته در ولايت غزنه ربوده بودند، آزاد ساختند.