کاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا می گويد مسائل مربوط به قرارداد آمريکا با هند در زمينه فن آوری اتمی غيرنظامی که اجرای آن متوقف مانده است، ممکن است تا پايان سال جاری حل و فصل گردد.

خانم رايس روز چهارشنبه طی سخنانی درشورای روابط بازرگانی آمريکا و هند اظهارداشت مدت ها پيش می شد اين قرارداد را تکميل کرد و فيصله داد.

مقامات آمريکا و هند اکنون دو سال است که درباره موارد خاصی ازاين قرارداد درحال مذاکره هستند. اين قرارداد به هند امکان می دهد که درمقابل بازرسی های سازمان ملل متحد ازنيروگاه های اتمی غيرنظامی هند، به سوخت وفن آوری اتمی آمريکا دسترسی پيدا کند.

وزيرامورخارجه آمريکا توضيح نداد چه مسائلی باعث شده است که اجرای اين قرارداد همچنان متوقف بماند. اما هند درگذشته نسبت به ايجاد هرگونه محدوديت درقبال فرآيند سوخت مصرف شده اتمی مخالفت می کرده است. اين مرحله

گام عمده ای درجهت توليد مواد مناسب برای سلاح های اتمی به شمارمی رود.