کره شمالی به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه خواهد داد از نيروگاه اصلی کره شمالی که درکانون برنامه سلاح های اتمی اين کشور قرار دارد، ديدار کنند.

آلی هاينونن رئيس هيات بازرسان وابسته به سازمان بين المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اظهار داشت خود وهيات همراه وی امروزپنجشنبه ازتاسيسات يانگ بيون ديدارخواهند کرد.

هيات بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی روزسه شنبه برای يک بازديد پنج روزه وارد پيونگ يانگ شد. قراراست هيات گفتگوهائی را برای بستن نيروگاه يانگ بيون وکارخانه پردازش مواد اتمی که درمجاورت آن قراردارد به عمل آورد.

درتحولی ديگر، به نظرمی رسد که کره شمالی دست به پرتاب يک موشک ازسواحل خاوری خود زده باشد. خبرگزاری کره جنوبی به نقل ازمقامات دفاعی اين کشورگزارش داد نشانه هائی دردست که حکايت ازآن دارد روزچهارشنبه آزمايشی به عنوان بخشی ازيک تمرين عادی صورت گرفته است.

کاخ سفيد سريعا نسبت به اين گزارش ها واکنش نشان داد. سخنگوی کاخ سفيد اظهارداشت درحالی که مذاکره کنندگان خود را آماده ازسرگيری گفتگوهای شش گانه می کنند، آمريکا عميقا نگران پرتاب موشک کره شمالی شده است.