ايتاليا موافقت کرد ۹۶ قطعه عتيقه جات کمياب را که از پاکستان به غارت رفته بودند، به اين کشور باز گرداند. اين قطعات در يک نمايشگاه آثار عتيقه در ايتاليا کشف گرديدند.

ظرف های زينتی، جام ، سکه، بشقاب و مجسمه های مينياتور از جمله اقلامی هستند که جزو اشيای عتيقه ديده می شوند.

اين قطعات گرانبهای باستانی از طريق تايلند به ايتاليا قاچاق شده بودند. هنوز روشن نشده است که اين قطعات چه مدت در ايتاليا بوده اند.