يک مقام ارشد نظامی لبنان ميگويد انفجاری در جنوب لبنان چهار عضو نيروی صلحبانی سازمان ملل متحد را کشته است. به گفته همين مقام اين انفجار در محل استقرار سربازان اسپانيائی نيروی صلحبانی رخ داد. در همين حال گزارش ها حکايت از انفجار ديگری دارد که جزئيات آن روشن نيست.

خبرگزاری ها همچنين به نقل از مقامات از کشته شدن دست کم ده نفر در نبرد ديشب سربازان دولت با فراطيون اسلامی در بخش شمالی شهر طرابلس خبر داده اند . به گفته مقامات يک سرباز، دو پليس، دو غير نظامی و شش ستيزه گر در نبرد ديشب که با حمله سربازان به يک آپارتمان ستيزه گران در محله ابو سمار آغاز شد کشته شدند.

اين نخستين نبرد ميان سربازان و ستيزه گران در شهر طرابلس پس از درگيری در اردوگاه فلسطينی نهرالبراد است که ماه گذشته آغاز شد.