سازمان مرکزی اطلاعات آمريکا، موسوم به سی آی ای، اعلام کرده است صدها برگ اسنادی را منتشر ميکند که از حالت محرمانه خارج شده است و جزئيات نقشه هائی را ارائه ميدهد که اين سازمان برای ترور، جاسوسی، بازکردن نامه های خصوصی و تحقيق در باره خبرنگاران تدارک ديده بود.

 مايکل هايدن مدير کل سی آی ای ميگويد اطلاعاتی که اين اسناد ارائه ميدهند مايه تعريف و تمجيد از سی آی ای نخواهد بود اما واقعيت آن است که اين اسناد بخشی از تاريخ سی آی ای است.

 اسنادی که قرار است منتشر شود در باره وقايع اوايل دهه پنجاه تا اوايل دهه هفتاد است. اين اسناد واکنش های سی آی ای به وقايع و موضوع هائی نظير نگرانی از کمونيسم در دهه پنجاه، و يا ماجرای واترگيت در دهه هفتاد را منعکس ميکند، که به استعفای ريچارد نيکسون از مقام رياست جمهوری آمريکا منجر شد.

 اين اسناد قرار است هفته آينده منتشر شود.