با توجه به هياهوی تعدادی از مسلمانان در ارتباط با اعطای مقام شواليه به سلمان رشدی، نويسنده بريتانيايی هندی تبار، اقای انصاف علی هدايت، روزنامه نگار ايرانی ساکن کانادا در گفتگويی انحصاری که رامش با وی انجام داده است دلايل واکنش تعصب آميز را در اين ارتباط بازگو می کند.