شرکت نفتی عظيم ايتاليائی انی  ENI  می گويد۲۷ نفر، ازجمله ۱۱ سرباز، درتاسيسات نفتی که اين شرکت دردلتای نيجر درآن فعاليت دارد، به گروگان گرفته شده اند.

مردان مسلح ايستگاه اوگبين بيری Ogbainbiri  را درايالت بايسلا روزيکشنبه مورد حمله قرار دادند.

در رويدادی ديگر، مقامات مسئول اعلام کردند صدها تن از روستائيان خشمگين درنيجريه به يک ايستگاه نفتی که به وسيله شرکت نفت آمريکائی شوران Chevron اداره می شود، هجوم آوردند وبه علت نفت ريختگی مطالبه غرامت کردند. تظاهرکنندگان متعاقبا منطقه را ترک گفتند.

حمله وآدم ربائی درمنطقه نفت خيزجنوب نيجريه به صورتی عادی درآمده است. ستيزه جويان ظرف يک سال ونيم گذشته دست به حملات متعددی عليه تاسيسات نفتی زده اند وکارگران خارجی نفتی را ربوده اند.

ستيزه جويان می گويند خواستارآن هستند که سهم بيشتری ازبابت ثروت های نفتی به جوامع محلی تخصيص يابد. علی رغم منابع طبيعی گسترده، ساکنان منطقه جزو محروم ترين مردم جهان به شمارمی روند.