آقای آيت الله سيد محمد حسين بروجردی (کاظمينی) روحانيت نسبتا جوانی که نه ماه پيش نيمه شبان بوسيله ماموران رژيم دستگير شد از خانواده سرشناسی برخاسته است. خانواده کاظمينی صدو اندی سال پيش از کاظمين به بروجرد مهاجرت کرد. پدر آيت الله بروجردی از شخصيت های محبوب در حنوب شهر تهران بود. اين خانواده اساسا هيچگاه در سياست دخالت نمی کردند. پس از انقلاب نيز آيت الله بروجردی، مانند همه شيعيان راستين،  به ولايت امام زمان معتقد بود و به ولايت فقيه اعتقادی نداشت. به اين دليل رژيم همواره او و خانواده اش را مورد آزار قرار می داد. نه ماه پيش به منزل ايشان هجو م آورده و او را با تنی از خويشانو بستگانش دستگير کردند و مورد شکنجه قرار دادند.

دليل حکم دادگاه اين است که او با بيگانگان ارتباط داشته، ولايت فقيه را مردود دانسته، و آيت الله خامنه ای را دروغگو و بدعت گذار دانسته است.