دوتن از بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی هماکنون در ايران هستند و در حال انجام ماموريت خود هستند. جلسه هيئت رئيسه سازمان بين المللی انرژی اتمی روز دوشنبه آغاز شد. برخی از ناظران سياسی گفته اند درست است که  ايران در غنی سازی اورانيوم پيشرفت کرده است، اما ميزان پيشرفت از سوی مقامات جمهوری اسلامی ايران بصورت اغراق آميز مطرح می شود.