آقای دکتر محمد پروين، بنيانگذار و دبير بنياد مهر ايران در ايالت کاليفرنيای آمريکا، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون چگونگی مطرح شدن معضل زندانيان سياسی ايران در  محافل بين المللی حقوق بشر  و بهترين راههای انجام اين امر توضيحاتی داد. وی مسايل عمده موجود در مطرح شدن آلام زندانيان سياسی در سطح جهانی را برشمرد.