بطور قطع مسئله ايران، و نه موضوع غنی سازی اورانيوم، يکی از عمده ترين مسايل مورد بحث رهبران هشت کشور صنعتی جهان بود. 

دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا نتايج کنفرانس سران هشت کشور صنعتی در ارتباط با ايران را مورد بررسی قرار داد