یک سازمان طرفدار حقوق بشر قصد دارد برای نظارت بر شرایط منطقه جنگزده دارفور در سودان، از تکنولوژی ماهواره استفاده کند.

عفو بین الملل می گوید، تصاویر ماهواره ای به عنوان یک سیستم هشدار اولیه در ۱۱ روستای آسیب پذیر دارفور، در صورتی که قرار باشد حمله ای علیه آنها صورت گیرد، بکار خواهد رفت.

به گفته مقامات سازمان عفو بین الملل، پروژه جدید همچنین به دولت سودان یادآور خواهد شد که منطقه در تمام بیست و چهار ساعت زیر نظر قرار دارد.