از تاريخ هفدهم تا بيستم خرداد ماه جاری  هفت کشور بزرگ صنعتی جهان به علاوه روسيه در شهرساحلی هايليگن دُم در شمال آلمان دور هم جمع می شوند.  تدابير امنيتی شديدی از هم اکنون در نظر گرفته شده است.