يک فرمانده صرب بوسنيائی تحت تعقيب و متهم به قتل عام در جنگ دهه نود بوسنی هرزه گوين، برای محاکمه به لاهه برده شده است.

 مقامات ناتو ژنرال ازدراوکو توليمير را امروز به ديوان بين المللی جرائم جنگی تحويل دادند. ژنرال توليمير برای نقشی که در جنگ داشت، و قتل عام هشت هزار مسلمان صرب بخشی از آن است، در اين ديوان محاکمه خواهد شد.

 نام ژنرال توليمير در رديف سوم فهرست افراد تحت تعقيب اين ديوان برای ارتکاب جنايات جنگی در يوگسلاوی سابق بود.

مقامات صرب در بوسنی با همکاری صربستان، وی را روز پنجشنبه هنگامی که ميخواست از مرز بگذرد و وارد جمهوری صربستان بوسنی شود، در ناحيه براتوناک، دستگير کردند.

ژنرال توليمير در دوران جنگ بالکان مسئول امور اطلاعاتی و امنيتی نيروهای صرب بوسنيائی بود. وی مستقيما زير نظر ژنرال راکو ملاديج، متهم و فراری رديف اول کار ميکرد.