رايان کروکر سفير آمريکا در عراق گفتگوهای خود را  با همتای ايرانی اش آقای کاظمی قمی در بغداد مثبت خواند. به گفته طرفين اين گفتگوها حرفه ای و توام با جديت و پشتکار بود و هر دو طرف عنوان کردند که خواستار يک عراق با ثبات هستند. دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا نتايح اين گفتگوی چهارساعته را مورد بررسی قرار داد