مقامات ترکيه می گويند نيروهای اين کشور از ديروز دوشنبه تاکنون در جريان دو عمليات جداگانه، ۱۰ تن از شورشيان کرد را کشته اند. 

به گفته اين مقامات، هفت تن از شورشيان کرد در نبردی با سربازان در استان سيرت Siirt کشته شدند. سه شورشی ديگر در استان وان به ضرب گلوله از پای درآمدند. مقامات ترکيه معتقدند که اين سه نفر از ايران وارد خاک ترکيه شده بودند. 

ارتش ترکيه اخيرا عمليات خود را عليه جدائی خواهان حزب کارگران کرد ترکيه تشديد بخشيده است. حزب کارگران کرد ترکيه برای کسب خودمختاری جهت مناطق عمدتا کردنشين جنوب خاوری ترکيه، از سال ۱۹۸۴ تاکنون می جنگد.

آمريکا، اتحاديه اروپا و ترکيه حزب کارگران کرد ترکيه را به عنوان يک گروه تروريستی طبقه بندی کرده اند.