رايان کروکر سفير آمريکا در عراق ديروز با حسن کاظمی سفير ايران در بغداد در حدود چهار ساعت ملاقات کرد. اين نخستين مذاکرات ميان آمريکا و ايران در سطحی عالی پس از تقريبا ۳۰ سال بود. رايان کروکر اظهار داشت آمريکا و ايران هر دو خواستار يک عراق امن، با ثبات و دمکراتيک هستند که از روی صلح با همسايگان خود زندگی کند. حسن کاظمی سفير ايران در عراق اظهار داشت به آقای کروکر گفته است که ايران آماده است به آموزش ارتش عراق و مجهز ساختن آن کمک کند. پس از پايان گرفتن اين ملاقات، سفير آمريکا اظهار داشت به آقای کاظمی گفته است که ايران بايد حمايت از ستيزه جويان در عراق را که در نبرد با نيروهای عراق و آمريکا هستند، متوقف سازد.