دلارا دارابی يکی از نوجوانانی است که در ايران به اتهام قتل به اعدام محکوم شده است. خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با خانم مينا احدی، فعال حقوق بشر و زنان در آلمان، گفتگويی انجام داده است پيرامون فعاليت های ايرانيان از جمله سازمانهای ايرانی مدافع حقوق کودگان و زنان برای نجات جان کودکانی که به مجازات اعدام محکوم شده اند.