تحقيقات دانشگاههای طراز اول غربی از افزايش سانسور اينترنت در سطحی جهانی حکايت دارد و نشان ميدهد در بيست و شش کشور موضوع های سياسی و اجتماعی سانسور و به اصطلاح فيلتريزه ميشود.

اين تحقيقات توسط کارشناسان دانشگاههای آکسفورد، کمبريج، هاروارد و تورنتو انجام گرفته است.

تحقيقگران ميگويند در ميان چهل کشوری که راجع به آنها تحقيق شد، چين، ايران، برمه، سوريه، تونس و ويتنام بيشترين سانسور را در مورد وب سايت های سياسی اعمال ميکنند.

 تحقيقگران ميگويند ايران، عمان، عربستان سعودی، سودان، امارات عربی متحده و يمن برای وب سايت هائی که عکس های لختی دارند و يا در باره هم جنس گرائی و قمار مطالبی منتشر ميکنند، بيشترين فيلتر ها را بکار ميگيرند.

تحقيقگران ميگويند سانسور در بعضی کشورها از جمله کره جنوبی کمتر شده است